CrossRef enabled

PAC Archives

Archive →

Author detail

Articles by J. Su

  • L. Zeng, J. Su, Yongli Zhong, Xiong Fu, T. Peng, Y. Zhu, Yanhui Meng, Yingzhou Cen, X. Xu, Yaohua Zheng and G. Wang
    Search for new compounds and biologically active substances from Chinese marine organisms
  • N. Berova, Babak Borhan, J. G. Dong, J. Guo, X. Huang, Elena Karnaukhova, A. Kawamura, Jihong Lou, Stefan Matile, K. Nakanishi, B. Rickman, J. Su, Q. Tan and Irini Zanze
    Solving challenging bioorganic problems by exciton coupled CD

Coauthors