CrossRef enabled

PAC Archives

Archive →

Author detail

Articles by M. Xu


The following names might also represent this author:

Min Xu

  • Juanjuan Li, Zhiqun He, Huan Zhao, Hemant Gopee, Xiangfei Kong, Min Xu, Xinxin An, Xiping Jing and Andrew N. Cammidge
    Homeotropic alignment through charge-transfer-induced columnar mesophase formation in an unsymmetrically substituted triphenylene derivative

Ming Xu

  • Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu, Li-Ping Zhang, Hong-Ru Li, Xiu-Yu Yi, Kai Song, Ming Xu, Zhen-Yu Yuan, Jing-Qu Guan, Hong-Wei Wang, Yun-Ming Ying and Xiao-He Xu
    Microreactor-controlled selectivity in organic photochemical reactions

Musheng Xu


Coauthors