CrossRef enabled

PAC Archives

Archive →

Author detail

Articles by Y. Xu

  • R. Qian, Y. Xu, Y. Chen, D. Shen, Xigao Jin, L. Chen, T. Ohmae, S. Hosoda, H. Tanaka, T. Masuda and A. Nakajima
    Properties of EDAM copolymers as polypropylene resin modifier (Technical Report)

The following names might also represent this author:

Yajie Xu

  • Dongsheng Xu, Dapeng Chen, Yajie Xu, Xuesong Shi, Guolin Guo, Linlin Gui and Youqi Tang
    Preparation of II-VI group semiconductor nanowire arrays by dc electrochemical deposition in porous aluminum oxide templates

Y. D. Xu

Yi-Min Xu


Coauthors