CrossRef enabled

PAC Archives

Archive →

Pure Appl. Chem., 2010, Vol. 82, No. 11, pp. 2175-2183

http://dx.doi.org/10.1351/PAC-CON-09-11-41

Published online 2010-08-11

Dielectric and thermal properties of epoxy/boron nitride nanotube composites

Chunyi Y. Zhi*, Yoshio Bando, Takeshi Terao, Chengchun Tang and Dmitri Golberg

International Center for Materials Nanoarchitectonics (MANA), National Institute for Materials Science, Namiki1-1, Tsukuba, Ibaraki 305-0044, Japan

CrossRef Cited-by theme picture

CrossRef Cited-by Linking

  • Rivers Geoff, Rogalsky Allan, Lee-Sullivan Pearl, Zhao Boxin: Thermal analysis of epoxy-based nanocomposites: Have solvent effects been overlooked?. J Therm Anal Calorim 2014. <http://dx.doi.org/10.1007/s10973-013-3613-2>
  • Huang Xingyi, Zhi Chunyi, Jiang Pingkai, Golberg Dmitri, Bando Yoshio, Tanaka Toshikatsu: Polyhedral Oligosilsesquioxane-Modified Boron Nitride Nanotube Based Epoxy Nanocomposites: An Ideal Dielectric Material with High Thermal Conductivity. Adv. Funct. Mater. 2013, 23, 1824. <http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201201824>
  • Tanur Adrienne E., Wang Jiesheng, Reddy Arava L. M., Lamont Daniel N., Yap Yoke Khin, Walker Gilbert C.: Diameter-Dependent Bending Modulus of Individual Multiwall Boron Nitride Nanotubes. J. Phys. Chem. B 2013, 117, 4618. <http://dx.doi.org/10.1021/jp308893s>
  • Weng Qunhong, Wang Xuebin, Zhi Chunyi, Bando Yoshio, Golberg Dmitri: Boron Nitride Porous Microbelts for Hydrogen Storage. ACS Nano 2013, 7, 1558. <http://dx.doi.org/10.1021/nn305320v>
  • Li Jie, Xiao Xing, Xu Xuewen, Lin Jing, Huang Yang, Xue Yanming, Jin Peng, Zou Jin, Tang Chengchun: Activated boron nitride as an effective adsorbent for metal ions and organic pollutants. Sci. Rep. 2013, 3. <http://dx.doi.org/10.1038/srep03208>
  • Zhi Chunyi, Ueda Shigenori, Zeng Haibo, Wang Xuebin, Tian Wei, Wang Xi, Bando Yoshio, Golberg Dmitri: Weak morphology dependent valence band structure of boron nitride. J. Appl. Phys. 2013, 114, 054306. <http://dx.doi.org/10.1063/1.4817430>
  • Li Jie, Lin Jing, Xu Xuewen, Zhang Xinghua, Xue Yanming, Mi Jiao, Mo Zhaojun, Fan Ying, Hu Long, Yang Xiaojing, Zhang Jun, Meng Fanbin, Yuan Songdong, Tang Chengchun: Porous boron nitride with a high surface area: hydrogen storage and water treatment. Nanotechnology 2013, 24, 155603. <http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/24/15/155603>
  • Du Ming, Bi Jian-Qiang, Wang Wei-Li, Sun Xiao-Lin, Long Na-Na: Influence of sintering temperature on microstructure and properties of SiO2 ceramic incorporated with boron nitride nanotubes. Mater Sei Eng A 2012. <http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2012.02.065>
  • Wang Xuebin, Pakdel Amir, Zhang Jun, Weng Qunhong, Zhai Tianyou, Zhi Chunyi, Golberg Dmitri, Bando Yoshio: Large-surface-area BN nanosheets and their utilization in polymeric composites with improved thermal and dielectric properties. Nanoscale Res Lett 2012, 7, 662. <http://dx.doi.org/10.1186/1556-276X-7-662>