CrossRef enabled

PAC Archives

Archive →

Pure Appl. Chem., 1968, Vol. 16, No. 2-3, pp. 389-402

http://dx.doi.org/10.1351/pac196816020389

Polymer degradation and electron spin resonance spectroscopy

N. Grassie

CrossRef Cited-by theme picture

CrossRef Cited-by Linking

  • Troitskii B.B., Troitskaya L.S., Yakhnov A.S., Novikova M.A., Denisova V.N., Cherkasov V.K., Bubnov M.P.: Investigation of autocatalytic thermal degradation of poly(vinyl chloride) by ESR spectroscopy. Polym Deg Stabil 1997, 58, 83. <http://dx.doi.org/10.1016/S0141-3910(97)00023-2>