CrossRef enabled

PAC Archives

Archive →

Author detail

Articles by D. Ma


The following names might also represent this author:

Dawei Ma

  • Qian Cai, Hui Zhang, Benli Zou, Xiaoan Xie, Wei Zhu, Gang He, Jing Wang, Xianhua Pan, Yu Chen, Qiliang Yuan, Feng Liu, Biao Lu and Dawei Ma
    Amino acid-promoted Ullmann-type coupling reactions and their applications in organic synthesis

D. W. Ma


Coauthors